Anunţ licitaţie pentru concesiune bunuri PRIVATE

Anunţ licitaţie pentru concesiune bunuri PRIVATE

 

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Comuna Dumbrăveni cu sediul in comuna Dumbrăveni, Strada Principală nr. 2179, județul Suceava, telefon 0230/245.048, fax 0230/529.432, e-mail: primariadumbravenisv@yahoo.com, cod fiscal 4244210.

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: 

Concesionarea prin licitație publică a doua cladiri, imobilele A1.1-C.F.39978-C1 si A1.2-C.F.39978-C2 cu scopul desfasurarii activitatii de servicii medicale in comuna Dumbrăveni judetul Suceava, si anume:

- Clădire Unitate de asistență medico-sociala Dumbrăveni cu suprafata construita la sol de 1017 mp, suprafața construită desfasurată de 1054 mp, nr.  cadastral 39978-C1, regim de înalțime D(parțial)+P, construită din 1800.

- Clădire Centru Medical Multidisciplinar Dumbrăveni cu suprafața construită la sol de 152 mp, suprafața construită desfașurată de 756 mp, nr. cadastral 39978-C2, regim de înalțime S+P+3E, construită in perioada 2019-2022. Imobilele aparțin domeniului privat al Comunei Dumbrăveni,  conform Caietului de sarcini, HCL COMUNA DUMBRAVENI, 35/16.06.2022 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 

prin solicitarea scrisă, de la sediul Comunei Dumbrăveni.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Birou achiziţii publice din cadrul Comunei Dumbrăveni, Comuna Dumbraveni, Strada Principală nr. 2179, județul Suceava, judeţul Suceava. Documentația de atribuire a fost publicată pe site-ul oficial: http://www.comuna-dumbraveni.ro.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 

500 lei / exemplar ce se achita în contul concedentului: RO97TREZ59121360250XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Suceava, cod fiscal al concedentului: 4244210.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 03/01/2023, ora 16.00.

4. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 11/01/2023, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Oferta va fi depusă la Registratura Comunei Dumbrăveni, comuna Dumbrăveni, Strada Principală nr. 2179, județul Suceava.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 

1 exemplar original și 1 exemplar copie.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

11/01/2023, ora 12.00, la sediul Comunei Dumbrăveni, comuna Dumbrăveni, Strada Principală nr. 2179, județul Suceava.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Tribunalul Suceava - Secția Contencios Administrativ și Fiscal. Adresa: Municipiul Suceava, Str. Ștefan Cel Mare, nr. 62, judetul Suceava, cod postal 720062, Tel: 0230 / 214948, Fax: 0230 / 522296, e-mail: trsv - arhcont@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 14/12/2022