ANUNȚ privind atribuirea Contractului de achiziție publică ,,Furnizarea de echipamente IT”

ANUNȚ

privind atribuirea Contractului de achiziție publică

,,Furnizarea de echipamente IT”

în cadrul proiectului: ,,Dezvoltare locală prin servicii comunitare integrate”, POCU/827/5/2/140601

 

 

Autoritatea contractantă: COMUNA DUMBRĂVENI, str. Principală nr. 2179, sat Dumbrăveni, județ Suceava, email: primariadumbravenisv@yahoo.com, tel: 0230.245.048, www.comuna-dumbraveni.ro,

Detalii anunț: Achiziții dotări în cadrul proiectului ,,Dezvoltare locală prin servicii comunitare integrate”, POCU/827/5/2/140601

Tip anunț: Achiziție directă

Tip contract: Furnizare

Denumirea achiziției: ,,Furnizarea de echipamente IT”

Cod/coduri CPV:

-          30213100-6 - Computere portabile,

-          30232110-8 - Imprimante laser

Descrierea contractului: Conform Caietului de sarcini anexat prezentului anunț.

Valoarea estimată, fără TVA: 28.999,98 lei

Condiții contract: Furnizarea echipamentelor IT, inclusiv transportul acestora, montare și punerea în funcțiune, se va realiza pe baza de comandă fermă, după avizarea contractului de către reprezentanții OIR POSDRU NE. Plata contractului se va realiza în conformitate cu prevederile Legii 72/2013.

Condiții de participare: Depunerea la sediul autorității contractante, prin email, letric, etc, a unei oferte tehnico-financiare, detaliate pe preț unitar, urmând ca după evaluarea ofertelor inițiale depuse, să se solicite, în scris, încărcarea în SEAP a acesteia, pentru achiziționarea efectivă.

Oferta/ documentele de calificare / solicitările de clarificări formulate de către operatorul economic vor fi ştampilate şi semnate de reprezentantul legal sau de o persoană împuternicită de acesta.

Criterii adjudecare: prețul cel mai scăzut

Achizitorul are deplină decizie în selectarea ofertantului câstigator, fără a fi obligat să anunţe si să prezinte justificari celorlalţi ofertanţi. Prezentei achiziţii nu îi sunt aplicabile prevederile privind rezolvarea contestaţiilor de către CNSC, achiziţia directă nefiind o procedură propriu-zisă.

Termen limită de primire a ofertei: 01.04.2021 ora 12,00.

Informații suplimentare: Informații suplimentare se pot obține la sediul autorității contractante, în baza unei solicitări scrise, transmise pe email. Adresa si datele de contact sunt cele menționate mai sus.